ODKAZY/LINKY
ANKETA
KTO ČÍTA TENTO WEB>>súčasný študent
29% 
>>potencionálny študent
21% 
>>bývalý študent
19% 
>> študent inej jaz. školy
17% 
>> iné
14% 

>>


Kniha návštev
Vstúpte do knihy návštev a zanechajte nám Váš odkaz.

Progres

NAPREDOVANIE ŠTUDETOV CALLANOVEJ METÓDY

STAGE

SLOVNÁ ZÁSOBA

GRAMATIKA

1

15. HOD.

250 slov základnej slovnej zásoby - základné + radové číslovky - (jeden - one, prvý - the first), základné slovesá - (otvoriť - to open, zatvoriť - to close), podstaté mená, prídavné mená, zámená, farby...

koľko - (how much, how many), žiadny, nejaký - (any, some), tam je, tam sú - (there is, there are), ani...ani, aj...aj - (neither...nor, either...or)

2

30 hod

500 slov aktívnej slovnej zásoby - základné predložky - (pred - in front of, za - behind), hodiny -čas, dopravné prostriedky, príbuzenské vzťahy... prítomný čas jednoduchý - present simple, prítomný čas priebehový - present progressive, vyjadrenie množstva - (veľa, málo)

3

45 hod

750 slov aktívnej slovnej zásoby - názvy mesiacov - (January, February, March...), ročné obdobia - (spring, summer...), minulý - last, budúci - next, slová opačného významu - (veselý - happy, smutný - sad)... minulý čas jednoduchý - past simple, minulý čas pravidelných slovies - (prípona "d", alebo "ed")

4

60 hod

1000 slov aktívnej slovnej zásoby - (zločin -crime, búrka - storm, most - bridge, nahnevať - to make angry, držať sľub to keep a promise, odmietnuť - to refuse...) minulý čas nepravidelných slovies - (vziať -to take - took, písať - to write -wrote...), budúci čas - future tense, predprítomný čas - present perfect...

5

83 hod

1250 slov aktívnej slovej zásoby - however, plenty, obligation, justice, unite, dangerously, pour, belong, wake up... past perfect, uses of the future, future progressive, active and pasive voice, conditional...

6

105 hod

1500 slov aktívnej slovnej zásoby - adopt, commit, arrest, look for, suppose, description... future perfect, present perfect progressive, past perfect progressive, future perfect progressive, direct speech, indirect speech, tail questions...

7

128 hod

1750 slov aktívnej slovnej zásoby - hang on, find out, take back, reply, importance, fed up, bill, pass, luck, lack, in return... use of contractions, request, commands, suggestions, idioms, defining and non-defining clauses, special verbs, use of "to" infinitive...

8

150 hod

2000 slov aktívnej slovnej zásoby - hall, pool, lung, failure, well-timed, distinguish, work out, afraid of, ahead, caution... definite article, indefinite article, relative pronouns, gender of nouns, transitive and intransitive verbs...

9

173 hod

2500 slov aktívnej slovnej zásoby - hall, pool, lung, failure, well-timed, distinguish, work out, afraid of, ahead, caution... adjective + infinitive, doubling consonants, comparatives and superlatives of adjectives, four ways of forming the future...

10

195 hod

3000 slov aktívnej slovnej zásoby - alike, permit, superior, flavour, fur, slope, disappointment, fellow, shadow, avenue... it is time + past tense, "as"and its different uses...

11

218 hod

4300 slov aktívnej slovnej zásoby - research, military, item, laundry, initial, carry out, deaf, frontier, survey... PRÍPRAVA NA FIRST CAMBRIDGE CERTIFICATE - zdokonalenie písomného prejavu + práca s textom

12

240 hod

utvrdzovanie obsiahnutej aktívnej slovnej zásoby  PRÍPRAVA NA FIRST CAMBRIDGE CERTIFICATE - how to write an essay and reading practice 


Pozn.1: Tabuľka platí pre poslucháča vo veku od 14-40 rokov neštudujúceho na vysokej škole,ktorý sa učil A.J.cca 2-5 rokov.

Pozn.2: Na skúšku Cambridge Preliminary je nutné ovládať cca1500 slov,na skúšku First Cambridge Certificate cca 4400 slov aktívnej slovnej zásoby.

Pozn.3: Iné školy vyučujúce tradičnou metódou garantujú skúšku First Cambridge Certificate po 960 hod. (pozri ich materiál).

 verzia pre tlač
Programming and Design by ZetaGroup OXFORD - anglická jazyková škola (c) 2006-7 tel.: +421 902 077 022, info@skolaoxford.sk